คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล (ระบบฯมีวิทยานิพนธ์รองรับ)
          ระบบประกันคุณภาพ  หมายถึง โครงสร้างของการจัดการภายในองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการทำงาน
   วิธีการทำงาน และทรัพยากรอื่นๆ สำหรับทำให้การดำเนินการตามภารกิจมีคุณภาพระบบประกันคุณภาพขององค์กร
   ต้องจัดทำเป็นคู่มือไว้ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนั้นๆ ได้ปฏิบัติตาม

          ระบบการประกันคุณภาพของ มก. (KU.QA) เป็นการกำหนดระบบและกลไกในการควบคุม (Control)
   ตรวจสอบ (Audit) และประเิมิน (Assessment) ทั่วทั้งองค์กร โดยทั้งสามส่วนมีความหมายดังนี้

               การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) คือการจัดให้มีระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพภายในของ
   องค์ประกอบต่างๆ ที่จะมีผลต่อคุณภาพของบัณฑิตและผลงานในด้านต่างๆ และต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้
   หลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม
                  - สร้างระบบและกลไก
                  - การติดตามและควบคุมให้ดำเนินการตามระบบ

               การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) คือการตรวจสอบการดำเนินงานของระบบและกลไกในการ
   ควบคุมคุณภาพภายในที่ได้กำหนดไว้ เพื่อพิจารณาว่ากลไกในการควบคุมคุณภาพยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง และได้
   ใช้กระบวนการที่พัฒนาขึ้นอย่างสม่ำเสมอ มีขั้นตอนการดำเนินการที่จะทำให้เชื่อถือได้ว่าผลการดำเนินงานของระบบจะเป็น
   ไปอย่างมีคุณภาพ ตามดัชนีและตัวชี้วัดที่กำหนด
                  - ตรวจสอบระบบและกลไกกำกับการควบคุมคุณภาพและได้ปฏิบัติ
                  - ดูผลการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ
                  - กลไกแห่งการพัฒนาปรับปรุง

               การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) คือกระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนิน-
   งานของหน่วยงานเป้าหมายหรือดัชนีบ่งชี้ที่กำหนด เพื่อประเมินว่าผลการดำเนินงานที่ได้จากการใช้ระบบการประกันคุณภาพ
   หรือระบบควบคุมคุณภาพแล้ว ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด และเป็นไปตามเกณฑ์และ
   มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด โดยจัดเป็นระดับของการบรรลุเป้าหมาย
                  - วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
                  - การแข่งขัน
                  - การจัดสรรทรัพยากร
**ที่มาของข้อมูล--สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.qa.ku.ac.th)Friday 10 February, 2006 8:42 AM