องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกำหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด
             
             
  องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน     ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องค์กร ชุมชนภายนอก มีส่วนร่วม
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต่ออาจารย์ประจำ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ร้อยละของนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับชาติหรือนานาชาติ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
             
             
  องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต     ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
             
             
  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย     ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีกระบวนและกลไกบริหารจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  และงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัย  และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  ในระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.7 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์  และ/หรือ  ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.8 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed  journal  หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัย
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย  และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจำ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.10 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ  และ/หรือ  นำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
             
             
  องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม     ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีกระบวนและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของหน่วยงาน
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  เป็นที่ปรึกษา  เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการวิชาการ  กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ  ต่ออาจารย์ประจำ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ  และวิชาชีพ  ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติ  และนานาชาติ  ต่ออาจารย์ประจำ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียน  การสอนและการวิจัย
             
             
  องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีกระบวนการและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา  และสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า
             
             
  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ     ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล  และภาวะผู้นำ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา  และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ  หรือวิชาชีพในระดับชาติ  หรือนานาชาติ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
             
             
  องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ     ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบ  และกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน
             
             
  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต
             
          ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายใน