รายการตารางแสดงข้อมูลผลงานของบุคลากร

ข้อมูลการคำนวณ

 • ตารางแสดงข้อมูลบุคลากร • ตารางแสดงข้อมูลอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโืท ปริญญาเอก และดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ • ตารางแสดงข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ • ตารางแสดงข้อมูลเงินสนับสนุนและทุนทำงานวิจัย และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย • ตารางแสดงข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ • ตารางแสดงข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน • ตารางแสดงข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา • ตารางแสดงข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ • ตารางแสดงข้อมูลบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ • ตารางแสดงข้อมูลอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ • ตารางแสดงข้อมูลอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ • ตารางแสดงข้อมูลกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
     ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ • ตารางแสดงข้อมูลการได้รับรางวัลผลงานวิชาการ หรือวิชาชีพของอาจารย์ประจำในระดับชาติ หรือนานาชาติ • ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ของอาจารย์ประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ • ตารางแสดงข้อมูลการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีำพทั้งในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรประจำสายสนับสนุน