ตารางแสดงข้อมูลผลงานนิสิต

ข้อมูลการคำนวณ

  • ตารางแสดงข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ  • ตารางแสดงข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและำได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์(7,940 บาท)  • ตารางแสดงข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  • ตารางแสดงข้อมูลนิสิตหรือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกีรติคุณยกย่อง  • ตารางแสดงข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  • ตารางแสดงข้อมูลบทความจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมดหรือเทียบเท่า  • ตารางแสดงข้อมูลโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมของนิสิต