..ค้นหาข้อมูล..

   เลือกฟิลด์ และใส่คำที่ต้องการค้นหา สำหรับการค้นหาข้อมูลการบริการทางวิชาการ
   


  แสดงข้อมูลการบริการทางวิชาการ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)

ลำดับ ชื่อโครงการที่ได้รับเชิญ ชื่อผู้ได้รับเชิญ ลักษณะการได้รับเชิญ ระดับของการได้รับเชิญ เลขที่หนังสือ วันที่ได้รับเชิญ จำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริงในรอบปี ประโยชน์จากการบริการทางวิชาการ
7 การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนสองภาษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการวิชาการ ระดับชาติ - 0-ไม่ระบุ-0 6 -
1 พิจารณาร่างหลักสูตรการอบรมครูกลาง หลักสูตรที่ 3 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (ดาราศาสตร์) ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา กรรมการวิชาการ ระดับชาติ - 0-ไม่ระบุ-0 18 -
2 พิจารณาร่างหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาหลักสูตรที่ 3 ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา กรรมการวิชาการ ระดับชาติ - 0-ไม่ระบุ-0 18 -
3 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสหกิจในภาคการศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2552และชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา กรรมการวิชาการ ระดับชาติ - 0-ไม่ระบุ-0 6 -
4 โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ - 0-ไม่ระบุ-0 6 -
5 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของ นางเทวี บุญจับ เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อธำรงรักษาครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการวิชาการ ระดับชาติ - 0-ไม่ระบุ-0 6 -
6 ประเมินผลการจัดโครงการ รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ - 0-ไม่ระบุ-0 6 -
8 คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานฯกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาขาก่อนประถมศึกษาครั้งที่ 3 รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล กรรมการวิชาการ ระดับชาติ - 0-ไม่ระบุ-0 6 -
9 คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานฯกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาขาก่อนประถมศึกษาครั้งที่ 3 รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล กรรมการวิชาการ ระดับชาติ - 0-ไม่ระบุ-0 6 -
10 คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานฯกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาขาก่อนประถมศึกษาครั้งที่ 3 รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล กรรมการวิชาการ ระดับชาติ - 0-ไม่ระบุ-0 6 -
11 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ04057/47 9-สิงหาคม-2553 0 -
12 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04086.1 17-มิถุนายน-2553 14 -
13 พัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1 (Mini Master of Education in Early Childhood Faculty of Education Kasetsart University) หลักสูตร "การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย...กระบวนทัศน์ที่ท้าทายในทศวรรษใหม่" ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ฟ.ค.พิเศษ/ 26-มิถุนายน-2553 3 -
14 การจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งสามารถจัดประสบการณ์ กิจกรรมบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ.04155.1 9-กรกฎาคม-2553 13 -
15 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ.04151.3 28-มิถุนายน-2553 6 -
16 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วิทยากร ระดับชาติ ศธ.04151.3 27-มิถุนายน-2553 6 -
17 โครงการโรงเรียนสีขาว หัวข้อ "สอนคิดอย่างไรให้เกิดจิตสำนึก ไม่ทุจริต" ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0526.01 19-กรกฎาคม-2553 15 -
18 โครงการโรงเรียนสีขาว หัวข้อ "สอนคิดอย่างไรให้เกิดจิตสำนึก ไม่ทุจริต" อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0526.01 19-กรกฎาคม-2553 15 -
19 กรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ นางสุชาดา งามพรสุขสวัสดิ์ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศึกษา(หลักสูตรปกติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต กรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ ศธ 0517.02 11-พฤษภาคม-2553 0 -
20 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปี 2553 ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04155/1 12-พฤษภาคม-2553 13 -
21 โครงการวิจัยการใช้นิตยสาร Highlights high five เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0513.10 4-มกราคม-2553 0 -
22 งาน Highlights High Five Training ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.10 23-กรกฎาคม-2553 6 -
23 โครงการมอบความรู้สู่โรงเรียน หัวข้อเรื่อง "ลูกเก่งภาษาอังกฤษได้ไม่ยาก ด้วยสื่อนิตยสารเล่มเดียว" ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.10 6-สิงหาคม-2553 5 -
24 โครงการอบรมผู้นำนิสิต ดร.วารุณี ลัภนโชคดี วิทยากร ระดับชาติ ศธ.0513.10 26-มีนาคม-2553 1 ไม่ระบุ
25 สัมมนาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ดร.วารุณี ลัภนโชคดี วิทยากร ระดับชาติ ศธ.0513.10 1-กรกฎาคม-2553 2 ไม่ระบุ
26 การประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการติดตามและประเมินการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดร.วารุณี ลัภนโชคดี อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 0302/ว5 9-กรกฎาคม-2553 6 ไม่ระบุ
27 การประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการติดตามและประเมินการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดร.พิกุล เอกวรางกูร อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 0302/ว5 9-กรกฎาคม-2553 6 ไม่ระบุ
28 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดร.วารุณี ลัภนโชคดี วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๘๕.๑๒ 18-สิงหาคม-2553 6 ไม่ระบุ
29 การประชุมอภิปรายให้แก่นิสิตที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ดร.วารุณี ลัภนโชคดี วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.10 6-สิงหาคม-2553 3 ไม่ระบุ
30 ตรวจอ่านและพิจารณาบทความวิจัย วารสารวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.สุชาดา นันทะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0514.10 0-ไม่ระบุ-0 0 ไม่ระบุ
31 พิจารณาประเมินบทความวิชาการและวิจัยของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร รศ.ดร.สุชาดา นันทะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ ๐๕๘๑.๑๑ 0-ไม่ระบุ-0 0 ไม่ระบุ
32 โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1(Mini Master of Education in Early Childhood Faculty of Education Kasetsart Univerty) ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.1 12-มิถุนายน-2553 3 ไม่ระบุ
33 โครงการการพัฒนาหลักสูตรของกองดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ วิทยากร ระดับชาติ กห ๐๔๒๕.๑๑ 30-มีนาคม-2553 6 ไม่ระบุ
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๔๓๖.๑๒ 7-เมษายน-2553 6 ไม่ระบุ
35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดร.สุนทรา โตบัว วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๔๓๖.๑๒ 7-เมษายน-2553 6 ไม่ระบุ
36 โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานงานวิจัยเบื้องต้น วิทยาลัยการตำรวจ ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ตช 0034.35 22-เมษายน-2553 12 ไม่ระบุ
37 โครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคในพื้นที่โดยความร่วมมือกับเครือข่าย ปี 2553 ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ อื่น ๆ ระดับชาติ สธ ๑๐๐๘/๐๓ 0-ไม่ระบุ-0 0 ไม่ระบุ
38 กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานส่งต่อความรู้ในการสร้างเครือข่ายและขยายผลสู่ชุมชน ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ วิทยากร ระดับชาติ สธ 1005/7/ 11-มิถุนายน-2553 2 ไม่ระบุ
39 บรรยายให้แก่ภาคอุตสาหกรรม บริษัท ไทยซัมมิท ออโต้พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ วิทยากร ระดับชาติ - 29-กรกฎาคม-2553 12 ไม่ระบุ
40 โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1(Mini Master of Education in Early Childhood Faculty of Education Kasetsart Univerty) ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง วิทยากร ระดับชาติ ศธ.0513.10 10-กรกฎาคม-2553 3 ไม่ระบุ
41 การตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2553 ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ.0513.30 13-กรกฎาคม-2553 0 ไม่ระบุ
42 โครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบและสร้างเตียงทำฟันสนาม เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปี พ.ศ.2553 ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ ๐๕๘๕.๐๙ 0-ไม่ระบุ-0 0 ไม่ระบุ
43 โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1(Mini Master of Education in Early Childhood Faculty of Education Kasetsart Univerty) ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง วิทยากร ระดับชาติ ฟ.ค.พิเศษ/ 26-มิถุนายน-2553 3 ไม่ระบุ
44 โครงการพัฒนาหน่วยงานให้ความสำคัญกับการบริหารการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา กรมพลาธิการทหารบก ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง วิทยากร ระดับชาติ กห ๐๔๔๕.๑๖ 1-กุมภาพันธ์-2553 2 ไม่ระบุ
45 สัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง วิทยากร ระดับชาติ ศธ.0513.11 30-มกราคม-2552 6 ไม่ระบุ
46 ตรวจสอบหาคุณภาพแบบทดสอบของครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๗๓.๐ 5-มกราคม-2553 0 ไม่ระบุ
47 ประเมินแบบสอบถามโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ ๐๕๘๕.๐๙ 18-มิถุนายน-2553 0 ไม่ระบุ
48 ตรวจเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0520.20 10-กันยายน-2553 0 ไม่ระบุ
49 ตรวจเครื่องมือการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดสร้อยทอง สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบการประเมิน โมเดลซิป (CIPP Model) ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ กท 7411.01 11-กันยายน-2553 0 ไม่ระบุ
50 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม เรื่อง การพัฒนารูปแบบและกระบวนการสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ค 55/2553 20-ตุลาคม-2553 0 ไม่ระบุ
51 Regional Seminar on Teacher Policies in Asia-Pacific ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง อื่น ๆ ระดับนานาชาติ 133.30.8.7 17-พฤศจิกายน-2553 0 ไม่ระบุ
52 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0513.11 1-ธันวาคม-2553 0 ไม่ระบุ
53 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 0206.7/ 17-กุมภาพันธ์-2553 0 ไม่ระบุ
54 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบเสริมการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยใช้ระบบ e-Training ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 0206.7/ 9-มิถุนายน-2553 0 ไม่ระบุ
55 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับอนุบาล ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ วิทยากร ระดับชาติ วจก.๒๗๓/๒๕ 3-ตุลาคม-2553 78 ไม่ระบุ
56 โครงการการจัดทำระบบการพัฒนาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Training) และพัฒนาบทเรียนหลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0514.5/ 13-พฤศจิกายน-2553 7 ไม่ระบุ
57 โครงการอบรมคณะครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูสนับสนุนฝ่ายวิชาการ หัวข้อ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ อสช 512/25 8-มีนาคม-2553 18 ไม่ระบุ
58 โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการประเมินการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ.0513.10 31-มีนาคม-2553 7 ไม่ระบุ
59 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระดับอุดมศึกษา ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย อื่น ๆ ระดับชาติ มกท/สปศ.๐๐ 26-มีนาคม-2553 0 ไม่ระบุ
60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การติดตามและประเมินผลโครงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาปรับปรุงงาน รุ่นที่ 7 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.13 16-มีนาคม-2553 12 ไม่ระบุ
61 โครงการพัฒนาครูอาจารย์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ กห ๐๔๔๖.๑๙ 31-มีนาคม-2553 7 ไม่ระบุ
62 งานสัมมนาวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 19 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๓๗.๐๘ 30-มกราคม-2553 17 ไม่ระบุ
63 โครงการอบรมหลักสูตร การติดตามและประเมินผลโครงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาปรับปรุงงาน รุ่นที่ 6 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.13 20-มกราคม-2553 3 ไม่ระบุ
64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 6 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.13 8-มิถุนายน-2553 24 ไม่ระบุ
65 งานสัมมนาวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 19 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ๐๕๓๗.๐๘/ว๑ 2-กันยายน-2553 12 ไม่ระบุ
66 การประชุมสัญจร และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่ 3/53 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย อื่น ๆ ระดับชาติ คณอก. กลุ่ 27-สิงหาคม-2553 0 ไม่ระบุ
67 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ เพื่อประกันคุณภาพการเรียนการสอน ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04229.1 20-กันยายน-2553 24 ไม่ระบุ
68 โครงการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2553 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๓๗/๑๐ 14-กันยายน-2553 6 ไม่ระบุ
69 ผู้สอนพิเศษวิชา 01153532 สถิติวิจัยทางการศึกษา 2 (Statistics in Educational Research II) ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ.0513.21 6-พฤศจิกายน-2553 0 ไม่ระบุ
70 การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย อื่น ๆ ระดับชาติ นร 6808/15 14-ตุลาคม-2553 0 ไม่ระบุ
71 โครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ ๕๑๐๔.๒/ 24-พฤศจิกายน-2553 0 ไม่ระบุ
72 โครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 ดร.สุนทรา โตบัว กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ ๕๑๐๔.๒/ 24-พฤศจิกายน-2553 0 ไม่ระบุ
73 โครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 ดร.วารุณี ลัภนโชคดี กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ ๕๑๐๔.๒/ 24-พฤศจิกายน-2553 0 ไม่ระบุ
74 โครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 ดร.พิกุล เอกวรางกูร กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ ๕๑๐๔.๒/ 24-พฤศจิกายน-2553 0 ไม่ระบุ
75 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากงานวิจัยสู่งานประจำ/ วิจัยในห้องเรียน ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ กห ๐๔๔๖.๑๙ 30-พฤศจิกายน-2553 6 ไม่ระบุ
76 สัมมนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส หัวข้อ การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ กห ๐๖๓๗.๕/ 16-ธันวาคม-2553 3 ไม่ระบุ
77 โครงการฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิทยาลัยการตำรวจ ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ตช 0034.35 27-ธันวาคม-2553 12 ไม่ระบุ
78 ตรวจอ่านและพิจารณาบทความวิจัย วารสารการวิจัยกาละลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ ๐๕๓๒.๐๘ 17-พฤษภาคม-2553 0 ไม่ระบุ
79 เชิญสอนนิสิตปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 3 ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ อาจารย์พิเศษนอกมหาวิทยาลัย ระดับชาติ ศธ ๐๕๓๐.๕( 26-มกราคม-2553 0 ไม่ระบุ
80 เป็นพิชญพิจารณ์และผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการประจำวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ กก ๐๕๐๑.๐๔ 5-มกราคม-2553 0 ไม่ระบุ
81 โครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 6 ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5104.2/ 20-มกราคม-2553 0 ไม่ระบุ
82 ประเมินผลโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาแบบแผน ผลกระทบการบริโภค และบทบาทของสังคมในการบรรเทปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ 0513.30 29-มกราคม-2553 0 ไม่ระบุ
83 ประเมินผลโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความต้องการกิจกรรมเสริมพิเศษของนิสิตพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0513.30 29-มกราคม-2553 0 ไม่ระบุ
84 e-Teachers & e-Staffis กิจกรรม ผลิตข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.40 17-มิถุนายน-2553 13 ไม่ระบุ
85 เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ ๐๕๓๐.๕( 9-มิถุนายน-2553 0 ไม่ระบุ
86 การทำวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 6621/ว 11-มิถุนายน-2553 0 ไม่ระบุ
87 ตรวจสอบเครื่องมือวิทยานิพนธ์ เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตภาคเหนือตอนบน ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ ๐๕๓๒.๐๒ 22-มิถุนายน-2553 0 ไม่ระบุ
88 ประชุมคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2553 ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5104.2/ 9-กรกฎาคม-2553 0 ไม่ระบุ
89 ร่วมประชุมอภิปรายรายกลุ่มย่อยเพื่อการวิจัย ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๐๕๓๐(๑) 7-กรกฎาคม-2553 4 ไม่ระบุ
90 สอนวิชา 433501 : Educational Measurement and Evaluation และวิชา 434501 : Educational Research ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ อาจารย์พิเศษนอกมหาวิทยาลัย ระดับชาติ ศธ 6621/ว 1-มิถุนายน-2553 0 ไม่ระบุ
91 ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0525.3/ 12-กรกฎาคม-2553 0 ไม่ระบุ
92 โครงการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์ เรื่อง การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจัย ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ วิทยากร ระดับชาติ ศสพ.6400/5 8-กันยายน-2553 6 ไม่ระบุ
93 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อสอบคู่ขนานกับข้อสอบ O-NET ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๗๗.๐ 26-สิงหาคม-2553 3 ไม่ระบุ
94 สอนวิชา วผ 740 การทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาขั้นสูง เรื่อง ทฤษฏีการวัดผลแนวใหม่ ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ อาจารย์พิเศษนอกมหาวิทยาลัย ระดับชาติ ศธ 0519.12 10-กันยายน-2553 3 ไม่ระบุ
95 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็นทีมของนิสิตปริญญาบัณฑิตด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกัน ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0512.6( 2-กันยายน-2553 0 ไม่ระบุ
96 โครงการอบรมการสร้างแบบทดสอบ การวัดและประเมินผล ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ วิทยากร ระดับชาติ มรบ. 288 / 8-ตุลาคม-2553 6 ไม่ระบุ
97 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบอิงมาตรฐาน ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๔๑๔๙/๗ 29-ตุลาคม-2553 8 ไม่ระบุ
98 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0512.6( 17-พฤศจิกายน-2553 0 ไม่ระบุ
99 โครงการอบรมปฏิบัติการออกข้อสอบและการวัดผล-ประเมินผลการเรียน ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๔๕.๔/ 24-พฤศจิกายน-2553 7 ไม่ระบุ
100 กิจกรรมประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและจัดแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ ๐๕๔๙.๐๗ 25-พฤศจิกายน-2553 3 ไม่ระบุ
101 บรรยายพิเศษ เรื่อง การทดสอบทางจิตวิทยาขั้นสูง ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๔๐.๐๑ 11-ธันวาคม-2553 7 ไม่ระบุ
102 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบวัดความเกรงใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ ๖๖๒๑/ว 3-ธันวาคม-2553 0 ไม่ระบุ
103 ประเมินคุณภาพตำราเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเทียว ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ มฉก. 0203/ 3-ธันวาคม-2553 0 ไม่ระบุ
104 ตรวจสอบแบบวัดของวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครูที่มีต่อการกำกับตนเอง และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าความสามารถแท้จริง ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0519.12 8-ธันวาคม-2553 0 ไม่ระบุ
105 ตรวจพิจารณาผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง ของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0512.2. 15-ธันวาคม-2553 0 ไม่ระบุ
106 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบวัดความพอเพียงในการดำรงชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดยะลา ผ่านระบบออนไลน์ ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ ๐๕๕๙/ว 20-ธันวาคม-2553 0 ไม่ระบุ
107 ประชุมสัมมนา เรื่อง มิติใหม่ของการวัดและประเมินผลตามจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทศวรรษที่สอง ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๑๐/๐ 23-ธันวาคม-2553 0 ไม่ระบุ
108 พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการประยุกต์ใช้โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ ๐๕๓๐.๕( 11-มกราคม-2554 0 ไม่ระบุ
109 บรรยายพิเศษ เรื่อง ทฤษฏีการวัดและการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการวัดขั้นสูงในการวิจัย ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๓๐.๕( 25-มกราคม-2554 6 ไม่ระบุ
110 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพของข้อสอบวัดความรู้รายวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ วิทยากร ระดับชาติ สธ ๐๒๐๓.๐๕ 5-สิงหาคม-2553 19 ไม่ระบุ
111 โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม แบบองค์รวม ดร.สุนทรา โตบัว อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 0513.10 23-ธันวาคม-2552 0 ไม่ระบุ
112 อบรมครูให้กับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ทั่วประเทศ เรื่อง การสำรวจพีชคณิต และการสำรวจ Precalculus ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 5405.1/ 19-กรกฎาคม-2553 12 ไม่ระบุ
113 โครงการอบรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๑๙.๗. 21-พฤษภาคม-2553 12 ไม่ระบุ
114 กิจกรรมพัฒนาครูด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ดร.ทรงชัย อักษรคิด วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๕๖.๐๕ 26-มิถุนายน-2553 7 ไม่ระบุ
115 ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคู่มือครูการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3-4 และโครงการพัฒนาสื่อประกอบหลักสูตรคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สำหรับผู้เรียนที่มีศักยภาพ (30% บน) ดร.ทรงชัย อักษรคิด อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๕๔๐๑.๓/ 4-มกราคม-2553 0 ไม่ระบุ
116 การดำเนินการจัดทำขอบข่ายเนื้อหาและกิจกรรมคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดร.ทรงชัย อักษรคิด อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5405.2/ 13-มกราคม-2554 8 ไม่ระบุ
117 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดด้วยกระบวนการวิจัย อาจารย์วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ วิทยากร ระดับชาติ 154/2553 17-กรกฎาคม-2553 6 ไม่ระบุ
118 ประชุมปฏิบัติการโครงการจัดประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ ประจำปี 2553 อาจารย์วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 04008/ว 21-กรกฎาคม-2553 0 ไม่ระบุ
119 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ วิทยากร ระดับชาติ ภก 52004/6 17-ตุลาคม-2553 0 ไม่ระบุ
120 โครงการ Research Zone ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ วิทยากร ระดับชาติ วช 0007/14 11-มิถุนายน-2553 3 ไม่ระบุ
121 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ เรื่องการพัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาวิชาการในวิทยาลัยชุมชน รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ ศษศ.150/25 24-พฤษภาคม-2553 0 ไม่ระบุ
122 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ เรื่องการพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ ศษศ.154/25 26-พฤษภาคม-2553 0 ไม่ระบุ
123 ประชุมพิจารณาผลการสอบวัดความคุณสมบัติ (Q.E.) ข้อเขียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ อื่น ๆ ระดับชาติ ศษศ.157/25 27-พฤษภาคม-2553 0 ไม่ระบุ
124 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา คณะเศรษฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศศ.ร.0404( 1-กรกฎาคม-2553 0 ไม่ระบุ
125 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเฝ้าระวังคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ ศษศ.329/25 24-กันยายน-2553 0 ไม่ระบุ
126 คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการวิชาชีพ ระดับชาติ ศธ 0513.12 22-สิงหาคม-2553 0 ไม่ระบุ
127 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย วิทยาลัยดุสิตธานี รุ่นที่ 2 รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ วิทยากร ระดับชาติ วดธ. 220/2 27-ธันวาคม-2553 60 ไม่ระบุ
128 บรรยายรายวิชา EAD 7102 สถิติเพื่อการวิจัยขั้นสูง รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ อาจารย์พิเศษนอกมหาวิทยาลัย ระดับชาติ ศษศ.486/25 30-ตุลาคม-2553 0 ไม่ระบุ
129 บรรยายวิชาเทคนิควิจัยด้านการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (01311591) รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 0513.10 13-พฤศจิกายน-2553 0 ไม่ระบุ
130 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวแปรเกี่ยวกับงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศษศ.035/25 10-กุมภาพันธ์-2554 0 ไม่ระบุ
131 นำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 0513.10 19-มีนาคม-2554 0 ไม่ระบุ
132 โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้กับอาจารย์ ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ม.กทม.๐๔๐๐ 16-มีนาคม-2554 3 ไม่ระบุ
133 ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมครูอาจารย์ ส่งเสริมการค้นคว้า ปรับปรุงและประเมินมาตรฐาน แบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ ประดิษฐ์อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5401.3/ 1-เมษายน-2553 0 ไม่ระบุ
134 ฝึกอบรมหลักสูตร การติดตามและประเมินผลโครงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาปรับปรุงงาน รุ่นที่ 6 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.13 20-มกราคม-2553 12 ไม่ระบุ
135 งานสัมมนาวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 19 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๓๗.๐๘ 30-มกราคม-2553 17 ไม่ระบุ
136 โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการประเมินการคิดวิเคราะห์ ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ. 0513.1 31-มีนาคม-2553 7 ไม่ระบุ
137 อบรมครูทหารชั้นสูง ประจำปี 2553 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ กห 0461/11 15-มีนาคม-2553 3 ไม่ระบุ
138 โครงการพัฒนาครูอาจารย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ กห ๐๔๔๖.๑๙ 31-มีนาคม-2553 7 ไม่ระบุ
139 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ.๐๔๓๖.๑๒ 7-เมษายน-2553 6 ไม่ระบุ
140 โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานงานวิจัยเบื้องต้น วิทยาลัยการตำรวจ ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ตช 0034.35 21-เมษายน-2553 12 ไม่ระบุ
141 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 6 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.13 8-มิถุนายน-2553 24 ไม่ระบุ
142 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาเรื่อง การวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ เพื่อประกันคุณภาพการเรียนการสอน ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04229.1 20-กันยายน-2553 24 ไม่ระบุ
143 สัมมนาวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 19 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๓๗.๐๘ 2-กันยายน-2553 12 ไม่ระบุ
144 การวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๓๗/๑๐ 14-กันยายน-2553 6 ไม่ระบุ
145 โครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๕๑๐๔.๒/ 0-ไม่ระบุ-2553 0 ไม่ระบุ
146 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากงานวิจัยสู่งานประจำ/วิจัยในห้องเรียน ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย กรรมการวิชาการ ระดับชาติ กห ๐๔๔๖.๑๙ 30-พฤศจิกายน-2553 6 ไม่ระบุ
147 โครงการฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิทยาลัยการตำรวจ ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ตช 0034.35 27-ธันวาคม-2553 12 ไม่ระบุ
148 โครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 ดร.สุนทรา โตบัว อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๕๑๐๔.๒/ 0-ไม่ระบุ-2553 0 ไม่ระบุ
149 โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้กับอาจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว วิทยากร ระดับชาติ ม.กทม.๐๔๐๐ 14-มีนาคม-2554 3 ไม่ระบุ
150 โครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 ดร.วารุณี ลัภนโชคดี อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๕๑๐๔.๒/ 0-ไม่ระบุ-2553 0 ไม่ระบุ
151 โครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 ดร.พิกุล เอกวรางกูร อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๕๑๐๔.๒/ 0-ไม่ระบุ-2553 0 ไม่ระบุ
152 ค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูและปฐมนิเทศก่อนบรรจุ สำหรับนักเรียนทุน สควค. ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 12 ปีการศึกษา 2551 ดร.พงษ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5408.1/ 22-มีนาคม-2552 0 ไม่ระบุ
153 อบรมเชิงปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๖๕/๒๘ 6-พฤษภาคม-2553 3 ไม่ระบุ
154 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหอวัง ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๑๕.๐ 11-กันยายน-2553 6 ไม่ระบุ
155 โครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 5408.1/ 1-กรกฎาคม-2553 0 ไม่ระบุ
156 งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 6 ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๕๔๐๑/ว 15-พฤศจิกายน-2553 0 ไม่ระบุ
157 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กลวิธีการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.10 19-ธันวาคม-2553 6 ไม่ระบุ
158 กรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ เรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการอภิปรายกลุ่มย่อยกับการสอนปกติ รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ 5805.2/ 27-เมษายน-2553 0 ไม่ระบุ
159 สอนวิชา ทฤษฎีการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ศึกษา (1117301) รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง อาจารย์พิเศษนอกมหาวิทยาลัย ระดับชาติ ศธ ๐๕๔๐.๐๑ 19-มิถุนายน-2553 0 ไม่ระบุ
160 โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 5405.2/ 11-กุมภาพันธ์-2553 0 การวิจัย
161 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2553 รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง กรรมการวิชาชีพ ระดับชาติ ศธ ๐๕๘๖(คว 29-มีนาคม-2553 0 ไม่ระบุ
162 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ Problem Based Learning ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง วิทยากร ระดับชาติ ศธ. 55/265 10-พฤษภาคม-2553 6 ไม่ระบุ
163 อบรมครูคณิตศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปี 2553 รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง วิทยากร ระดับชาติ ส.ค.ท. 59/ 21-เมษายน-2553 7 ไม่ระบุ
164 สอนวิชา ME 651 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง อาจารย์พิเศษนอกมหาวิทยาลัย ระดับชาติ ศธ 0518.07 25-กุมภาพันธ์-2553 0 ไม่ระบุ
165 บรรยายหัวข้อ ประเด็นวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ ๐๕๑๒.๖/ 12-มกราคม-2553 2 ไม่ระบุ
166 บรรยายหัวข้อ การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์กับการเรียนการสอน รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๑๒.๖/ 26-มกราคม-2553 2 ไม่ระบุ
167 โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง วิทยากร ระดับชาติ กท. 8911.5 7-สิงหาคม-2553 6 ไม่ระบุ
168 ประชุมสัมมนาให้แก่อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.10 10-กันยายน-2553 1 ไม่ระบุ
169 กิจกรรมพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๑๕.๓ 31-สิงหาคม-2553 6 ไม่ระบุ
170 บรรยายหัวข้อเรื่อง การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง วิทยากร ระดับชาติ ศธ. ๐๕๑๒.๖ 28-ธันวาคม-2553 3 ไม่ระบุ
171 ประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2553 รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๐๕๘๖(คว 14-ธันวาคม-2553 0 ไม่ระบุ
172 บรรยายให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิชา ME 651 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง อาจารย์พิเศษนอกมหาวิทยาลัย ระดับชาติ ศธ 0518.07 3-กุมภาพันธ์-2554 0 ไม่ระบุ
173 กิจกรรมการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๔๒๓๒.๐ 25-ธันวาคม-2553 3 ไม่ระบุ
174 ประชุมเสวนา ทิศทางการดำเนินงานวิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5403/89 29-ธันวาคม-2553 7 ไม่ระบุ
175 อบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดชลบุรีและระยอง รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๔๒๒๙.๑ 2-กรกฎาคม-2553 7 ไม่ระบุ
176 ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมครูอาจารย์ ส่งเสริมการค้นคว้า ปรับปรุงและประเมินมาตรฐาน แบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ ประดิษฐ์อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5401.3/ 1-เมษายน-2553 0 ไม่ระบุ
177 จัดทำขอบข่ายเนื้อหา และกิจกรรมคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5405.2/ 13-มกราคม-2554 0 ไม่ระบุ
178 ประชุมเพื่อพิจารณาและปรับปรุงมาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์วิชาคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.ชานนท์ จันทรา อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5407.2/ 16-มิถุนายน-2553 0 ไม่ระบุ
179 โครงการอบรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.ชานนท์ จันทรา วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๑๙.๗. 21-พฤษภาคม-2553 12 ไม่ระบุ
180 โครงการอบรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.ชานนท์ จันทรา วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๑๙.๗. 15-มีนาคม-2553 15 ไม่ระบุ
181 พิจารณาและประเมินหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.ชานนท์ จันทรา ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 5407.2/ 1-ตุลาคม-2553 0 ไม่ระบุ
182 จัดทำขอบข่ายเนื้อหา และกิจกรรมคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผศ.ดร.ชานนท์ จันทรา อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5405.2/ 13-มกราคม-2554 0 ไม่ระบุ
183 โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผศ.ดร.ชานนท์ จันทรา ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 5405.2/ 11-กุมภาพันธ์-2553 0 ไม่ระบุ
184 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๐๔/๑ 25-พฤษภาคม-2553 0 ไม่ระบุ
185 ประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ 04231.0 15-กันยายน-2553 0 ไม่ระบุ
186 ประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04231.0 8-ตุลาคม-2553 5 ไม่ระบุ
187 โครงการค่ายฝึกอบรมระดับภูมิภาคสำหรับเยาวชน เรื่อง เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับสภาวะโลกร้อนที่เราช่วยกันได้ ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ ๐๕๑๒.๖/ 26-พฤศจิกายน-2553 0 ไม่ระบุ
188 ประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04231.0 24-มกราคม-2554 6 ไม่ระบุ
189 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการวิจัยในชุดโครงการที่ 1 ผู้เรียน : ขับเคลื่อนด้วยมาตรฐาน ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 04008/ว 25-ธันวาคม-2552 0 ไม่ระบุ
190 ประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๐๔/๒ 11-มกราคม-2553 0 ไม่ระบุ
191 ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๐๔/๑ 6-มกราคม-2553 0 ไม่ระบุ
192 โครงงานวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรขยายประสบการณ์ และประเมินความก้าวหน้าของผลงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมสึกษา ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04014.2 25-มกราคม-2553 6 ไม่ระบุ
193 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รศ.ดร.สุนันท์ สังข์อ่อง กรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ ศธ 0527.01 1-พฤษภาคม-2553 0 ไม่ระบุ
194 ประชุมวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544 รศ.ดร.สุนันท์ สังข์อ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0527.05 6-กันยายน-2553 0 ไม่ระบุ
195 ประชุมเชิงวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Symposium 2010) ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0514.5/ 28-พฤษภาคม-2553 3 ไม่ระบุ
196 บรรยายแก่นักศึกษาปริญญาโทและเอก หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา เรื่อง Constructivism ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0517.34 12-กรกฎาคม-2553 2 ไม่ระบุ
197 ประชุมระดมความคิดในการดำเนินงานผลิตตำราวิทยาศาสตรศึกษา คณิตศาสตรศึกษา สำหรับหลักสูตรการผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2553 ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5404.1/ 5-กรกฎาคม-2553 0 ไม่ระบุ
198 ประชุมระดมความคิดในการดำเนินงานพัฒนาตำราวิทยาศาสตรศึกษา คณิตศาสตรศึกษา สำหรับหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2553 ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5404.1/ 2-สิงหาคม-2553 0 ไม่ระบุ
199 บรรยายวิชา SE 651 การวิจัยและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0518.07 31-กรกฎาคม-2553 42 ไม่ระบุ
200 ประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04010/ว 8-กันยายน-2553 6 ไม่ระบุ
201 ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมครูอาจารย์ ส่งเสริมการค้นคว้า ปรับปรุงและประเมินมาตรฐาน แบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ ประดิษฐ์อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5401.3/ 1-เมษายน-2553 0 ไม่ระบุ
202 ประชุมชี้แจงและอบรมครูแกนนำวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า วิทยากร ระดับชาติ ศธ 5404.5/ 15-มีนาคม-2553 0 ไม่ระบุ
203 โครงการพัฒนาวิชาการ การสอน และการวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ ผศ.ดร.นฤมล ยุตาคม วิทยากร ระดับชาติ มส ๐๔๐๖/๔๗ 4-กันยายน-2553 3 ไม่ระบุ
204 เรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับ Mrs. Dai Yongying ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 6621.7/ 25-กุมภาพันธ์-2553 0 ไม่ระบุ
205 Invitation to be a Thesis Proposal Hearing Committee ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ - 27-กุมภาพันธ์-2553 0 ไม่ระบุ
206 ประชุมอบรมคณะกรรมการครูแกนนำ อย.น้อย ครั้งที่ 2/2553 ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ วิทยากร ระดับชาติ สธ ๑๐๐๘/๐๓ 7-มิถุนายน-2553 3 ไม่ระบุ
207 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง Implementing task-basked self access learning in vocabulary lessons to undergraduates at Dali University, China ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ กรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ ศธ 6621/12 13-มิถุนายน-2553 0 ไม่ระบุ
208 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา และประชาธิปไตย ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๔๘.๐๒ 29-มิถุนายน-2553 14 ไม่ระบุ
209 โครงการพระไตรปิฎก บรรยายหัวข้อ หลักการอ่านและเขียนบทความวิชาการภาคภาษาอังกฤษ ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ วิทยากร ระดับชาติ ธช. ๒๕๕๓/๔ 28-กรกฎาคม-2553 2 ไม่ระบุ
210 Invitation to be a Course Lecturer ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ อาจารย์พิเศษนอกมหาวิทยาลัย ระดับชาติ - 22-มีนาคม-2553 12 ไม่ระบุ
211 พิจารณาคุณภาพ กลั่นกรอง และตรวจสอบความถูกต้องของตำราเรียนรายวิชา Language and Culture ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 57.32.0 25-มกราคม-2554 0 ไม่ระบุ
212 Invitation to be a Course Lecturer ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ อาจารย์พิเศษนอกมหาวิทยาลัย ระดับชาติ - 6-พฤศจิกายน-2552 18 ไม่ระบุ
213 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง Exploring the Effects of Cross-Cultural Issues on Language Learning in Thai Classrooms ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ กรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ ศธ 6621/39 26-กุมภาพันธ์-2554 0 ไม่ระบุ
214 โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๖๑๐๐.๖/ 1-พฤษภาคม-2553 30 ไม่ระบุ
215 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 8 เรื่อง โมเมนตัมของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแบบภาพนิ่งและแบบภาพเคลื่อนไหวหยุดเป็นระยะ ดร.สิทธิกร สุมาลี กรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ ศธ 0525.6/ 29-เมษายน-2553 0 ไม่ระบุ
216 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวินิจฉัยโรคจากการใช้เครื่องมือ Direct Ophthalmoscope โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วย Moodle ดร.สิทธิกร สุมาลี กรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ ศธ 0525.6/ 29-เมษายน-2553 0 ไม่ระบุ
217 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สิทธิกร สุมาลี อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๐๔/๑ 25-พฤษภาคม-2553 0 ไม่ระบุ
218 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ดร.สิทธิกร สุมาลี วิทยากร ระดับชาติ กท 8311.5/ 6-กุมภาพันธ์-2553 6 ไม่ระบุ
219 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับปีที่ 2 ดร.สิทธิกร สุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ ๐๕๖๐.๐๖ 27-มกราคม-2553 0 ไม่ระบุ
220 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดร.สิทธิกร สุมาลี วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0582.12 15-มีนาคม-2553 12 ไม่ระบุ
221 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว: กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ดร.สิทธิกร สุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0560.06 17-พฤษภาคม-2553 0 ไม่ระบุ
222 ประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร ดร.สิทธิกร สุมาลี กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๐๔/๒ 12-มกราคม-2553 0 ไม่ระบุ
223 ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร ดร.สิทธิกร สุมาลี อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๐๔/๑ 6-มกราคม-2553 0 ไม่ระบุ
224 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย 1 ระหว่างการเรียนด้วยเทคนิคร่วมกันคิดของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ดร.สิทธิกร สุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0560.06 22-พฤษภาคม-2553 0 ไม่ระบุ
225 การเรียนการสอนระดับปฐมวัยศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา และมีแผนงานนโยบายที่มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางหลักสูตร ดร.สิทธิกร สุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ สวพ. 45/25 0-ไม่ระบุ-2553 0 ไม่ระบุ
226 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ดร.สิทธิกร สุมาลี วิทยากร ระดับชาติ มท ๐๔๐๖.๖/ 9-พฤศจิกายน-2553 18 ไม่ระบุ
227 วิพากษ์หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดร.สิทธิกร สุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ ๐๕๔๘.๑๒ 1-ธันวาคม-2553 0 ไม่ระบุ
228 ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553 กลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร ดร.สิทธิกร สุมาลี อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๐๔/๘ 10-มกราคม-2554 0 ไม่ระบุ
229 ประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร ดร.สิทธิกร สุมาลี กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๐๔/๑ 17-มกราคม-2554 0 ไม่ระบุ
230 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการวิจัยในชุดโครงการที่ 1 ผู้เรียน : ขับเคลื่อนด้วยมาตรฐาน ดร.สิทธิกร สุมาลี อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 04008/ว 25-ธันวาคม-2552 0 ไม่ระบุ
231 วิพากษ์นวัตกรรมการสอนธรรมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนตามช่วงชั้น ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0208/41 7-มิถุนายน-2553 7 ไม่ระบุ
232 โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1(Mini Master of Education in Early Childhood Faculty of Education Kasetsart Univerty) ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร วิทยากร ระดับชาติ ฟ.ค.พิเศษ/ 19-มิถุนายน-2553 3 ไม่ระบุ
233 การเรียนการสอนระดับปฐมวัยศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา และมีแผนงานนโยบายที่มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางหลักสูตร ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ สวพ. 44/25 0-ไม่ระบุ-2553 0 ไม่ระบุ
234 โครงการพัฒนาแบบคัดกรองสัมพันธภาพในครอบครัว ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร วิทยากร ระดับชาติ สธ ๐๘๐๖/๖๖ 28-ตุลาคม-2553 7 ไม่ระบุ
235 นโยบายขับเคลื่อนการศึกษาด้านการอาชีพ ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 04008/ว 9-พฤศจิกายน-2553 0 ไม่ระบุ
236 ประเมินความเหมาะสมและพิจารณาความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ มวอ. 2528/ 12-พฤศจิกายน-2553 0 ไม่ระบุ
237 โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 2(Mini Master of Education in Early Childhood Faculty of Education Kasetsart Univerty) ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร วิทยากร ระดับชาติ ฟ.ค.พิเศษ/ 26-มีนาคม-2554 3 ไม่ระบุ
238 โครงการ ศิษย์ของครู-ลูกของพ่อแม่ ครั้งที่ 17 ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร วิทยากร ระดับชาติ - 25-กุมภาพันธ์-2554 1 ไม่ระบุ
239 โครงการโรงเรียนสีขาว โดยการจัดทำหลักสูตร โตไปไม่โกง ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0526.01 19-กรกฎาคม-2553 15 ไม่ระบุ
240 โครงการอบรม เรื่อง วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.10 6-กรกฎาคม-2553 3 ไม่ระบุ
241 ประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 0206.3/ 8-มิถุนายน-2553 0 ไม่ระบุ
242 โครงการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอน ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 0513.10 11-มีนาคม-2553 0 ไม่ระบุ
243 โครงการประชุมคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.20 18-พฤษภาคม-2553 6 ไม่ระบุ
244 ประชุมนักวิจัยการพัฒนามาตรฐานการประเมินความสามารถสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 04008/3 24-พฤษภาคม-2553 0 ไม่ระบุ
245 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0518.07 21-มิถุนายน-2553 6 ไม่ระบุ
246 โครงการอบรมหลักสูตร Hybrid Teaching Excellence ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ มกค.ฝทส. 0 9-มิถุนายน-2553 6 ไม่ระบุ
247 โครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0520.20 16-มิถุนายน-2553 6 ไม่ระบุ
248 ประชุมนักวิจัยการพัฒนามาตรฐานการประเมินความสามารถสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04008/4 2-กรกฎาคม-2553 3 ไม่ระบุ
249 โครงการพัฒนาวิชาการ การสอน และการวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ มส ๐๔๐๖/๔๖ 21-สิงหาคม-2553 12 ไม่ระบุ
250 โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.10 18-สิงหาคม-2553 2 ไม่ระบุ
251 ประชุมนักวิจัยการพัฒนามาตรฐานการประเมินความสามารถสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5 รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04008/7 6-กันยายน-2553 4 ไม่ระบุ
252 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ. 0516.1 10-กันยายน-2553 6 ไม่ระบุ
253 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0518.04 3-พฤศจิกายน-2553 7 ไม่ระบุ
254 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0518.06 24-พฤศจิกายน-2553 6 ไม่ระบุ
255 อบรม เรื่อง การวัดผลและประเมินผลการเรียน รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๕๕.๑๒ 24-ธันวาคม-2553 7 ไม่ระบุ
256 สัมมนาทางวิชาการ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และแนวทางการจัดทำ มคอ. รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0524/35 11-มกราคม-2554 7 ไม่ระบุ
257 โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๔๔.๑/ 24-มกราคม-2554 2 ไม่ระบุ
258 สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง บูรณาการสื่อมัลติมีเดียกับวิธีสอนอย่างไร จึงจะสอนเด็กไทยอย่างมีคุณภาพ รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ วิทยากร ระดับชาติ ศธ.0520.20 25-ธันวาคม-2553 3 ไม่ระบุ
259 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 0577/30 13-มกราคม-2554 0 ไม่ระบุ
260 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดร.วิภารัตน์ แสงจันทร์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0582.12 15-มีนาคม-2553 12 ไม่ระบุ
261 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการวิจัยในชุดโครงการที่ 1 ผู้เรียน : ขับเคลื่อนด้วยมาตรฐาน ดร.วิภารัตน์ แสงจันทร์ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 04008/ว 25-ธันวาคม-2552 0 ไม่ระบุ
262 ประชุมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 04057/4 9-สิงหาคม-2553 0 ไม่ระบุ
263 ตรวจสอบเครื่องมือวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ IDRA เพื่อพัฒนาคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0519.12 11-ตุลาคม-2553 0 ไม่ระบุ
264 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล วิทยากร ระดับชาติ มท 0893.4/ 18-พฤศจิกายน-2553 45 ไม่ระบุ
265 เชิญเป็นกรรมการสมาคมวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล กรรมการวิชาชีพ ระดับชาติ คศท.๑๑๑/๒๕ 0-มกราคม-2554 0 ไม่ระบุ
266 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04086.1 17-มิถุนายน-2553 14 ไม่ระบุ
267 โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1(Mini Master of Education in Early Childhood Faculty of Education Kasetsart Univerty) ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ฟ.ค.พิเศษ/ 26-มิถุนายน-2553 3 ไม่ระบุ
268 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความเข้มแข็ง การจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ.04155.1 9-กรกฎาคม-2553 13 ไม่ระบุ
269 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04151.3 27-มิถุนายน-2553 6 ไม่ระบุ
270 โครงการโรงเรียนสีขาว โดยการจัดทำหลักสูตร โตไปไม่โกง ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0526.01 19-กรกฎาคม-2553 15 ไม่ระบุ
271 สอบวิทยานิพนธ์ นิสิตสาขาวิชาประชากรศึกษา(หลักสูตรปกติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต กรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ ศธ 0517.02 11-พฤษภาคม-2553 0 ไม่ระบุ
272 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับครูปฐมวัยตามแนว BBL ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๔๑๕๕/๑ 12-พฤษภาคม-2553 13 ไม่ระบุ
273 โครงการสื่อวิทยาศาสตร์ต้นแบบเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๓๐๒/ว 18-ตุลาคม-2553 60 ไม่ระบุ
274 อบรมเรื่อง Brain Based Learning สำหรับเด็กปฐมวัย ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๔๒๓๑/๒ 1-ตุลาคม-2553 6 ไม่ระบุ
275 งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 15 (Book Expo Thailand 2010) ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ - 28-ตุลาคม-2553 6 ไม่ระบุ
276 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ - 30-มีนาคม-2553 6 ไม่ระบุ
277 อบรมครูระดับปฐมวัยของโรงเรียน ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ อสช 1030/2 13-ธันวาคม-2553 7 ไม่ระบุ
278 ประชุมชี้แจงและอบรมครูแกนนำวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ 5404.5/ 15-มีนาคม-2553 0 ไม่ระบุ
279 ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมครูอาจารย์ ส่งเสริมการค้นคว้า ปรับปรุงและประเมินมาตรฐาน แบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ ประดิษฐ์อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5401.3/ 1-เมษายน-2553 0 ไม่ระบุ
280 ประชุมพิจารณาเอกสารและสื่อที่จะใช้ในการทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5405.2/ 9-กรกฎาคม-2553 7 ไม่ระบุ
281 กิจกรรมสัมมนาวิชาชีพและการทดสอบความรู้ก่อนจบหลักสูตร ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0210.07 3-เมษายน-2553 0 ไม่ระบุ
282 เสวนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 0302/ว 17-กุมภาพันธ์-2553 5 ไม่ระบุ
283 ประชุมพิจารณาร่างต้นฉบับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ปฐมวัย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5405.2/ 31-พฤษภาคม-2553 7 ไม่ระบุ
284 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04076/3 21-กรกฎาคม-2553 12 ไม่ระบุ
285 ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 04010/2 17-กันยายน-2553 0 ไม่ระบุ
286 โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วิทยากร ระดับชาติ มท 0893.4/ 0-ไม่ระบุ-2553 60 ไม่ระบุ
287 ร่วมพิจารณาร่างหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย ครั้งที่ 1 ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ ๕๔๐๔.๕/ 15-ธันวาคม-2553 0 ไม่ระบุ
288 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04151.3 27-มิถุนายน-2553 6 ไม่ระบุ
289 ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมครูอาจารย์ ส่งเสริมการค้นคว้า ปรับปรุงและประเมินมาตรฐาน แบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ ประดิษฐ์อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5401.3/ 1-เมษายน-2553 0 ไม่ระบุ
290 ประชุมชี้แจงและอบรมครูแกนนำวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วิทยากร ระดับชาติ ศธ 5404.5/ 15-มีนาคม-2553 0 ไม่ระบุ
291 พิจารณาร่างต้นฉบับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ปฐมวัย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 5405.2/ 15-มีนาคม-2553 0 ไม่ระบุ
292 ประชุมปฏิบัติการเสริมสมรรถนะศึกษานิเทศก์ปฐมวัย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๑๐/๔ 23-กุมภาพันธ์-2553 3 ไม่ระบุ
293 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู กรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ ศธ 0512.6( 15-มีนาคม-2553 0 ไม่ระบุ
294 ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 เรื่อง สร้างเด็กปฐมวัย : คือผู้พัฒนาชาติ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วิทยากร ระดับชาติ 18/2553 3-เมษายน-2553 3 ไม่ระบุ
295 อบรมเรื่อง Brain Based Learning สำหรับเด็กปฐมวัย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๔๒๓๑/๒ 1-ตุลาคม-2553 6 ไม่ระบุ
296 กิจกรรมสัมมนาวิชาชีพและการทดสอบความรู้ก่อนจบหลักสูตร รุ่นที่ 2/2553 ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0210.07 28-สิงหาคม-2553 12 ไม่ระบุ
297 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ดร.สุนทรา โตบัว วิทยากร ระดับชาติ ศธ.๐๔๓๖.๑๒ 7-เมษายน-2553 6 ไม่ระบุ
298 ประชุมพิจารณาร่างต้นฉบับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ปฐมวัย อาจารย์วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5405.2/ 31-พฤษภาคม-2553 7 ไม่ระบุ
299 ประชุมพิจารณาเอกสารและสื่อที่จะใช้ในการทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย อาจารย์วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5405.2/ 9-กรกฎาคม-2553 7 ไม่ระบุ
300 พิจารณาร่างต้นฉบับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ปฐมวัย อาจารย์วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 5405.2/ 15-มีนาคม-2553 0 ไม่ระบุ
301 โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ อาจารย์ศุภฤกษ์ ทานาค วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๖๑๐๐.๖/ 25-พฤษภาคม-2553 6 ไม่ระบุ
302 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการวิจัยในชุดโครงการที่ 1 ผู้เรียน : ขับเคลื่อนด้วยมาตรฐาน อาจารย์ศุภฤกษ์ ทานาค อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 04008/ว 25-ธันวาคม-2552 0 ไม่ระบุ
303 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา และประชาธิปไตย อาจารย์ศุภฤกษ์ ทานาค วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๕๔๘.๐๒ 29-มิถุนายน-2553 14 ไม่ระบุ
304 ประชุมวิชาการ เรื่อง New Era of Educational Administration ผศ.ดร.มณฑป ไชยชิต กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ 0520.20 25-พฤศจิกายน-2553 0 ไม่ระบุ
305 ประชุมวิชาการ เรื่อง New Era of Educational Administration ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ 0520.20 25-พฤศจิกายน-2553 0 ไม่ระบุ
306 ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมครูอาจารย์ ส่งเสริมการค้นคว้า ปรับปรุงและประเมินมาตรฐาน แบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ ประดิษฐ์อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5401.3/ 1-เมษายน-2553 0 ไม่ระบุ
307 โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อาจารย์ทรงชัย อักษรคิด ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 5405.2/ 11-กุมภาพันธ์-2553 0 ไม่ระบุ
308 อบรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย หัวข้อ บริหารจัดการอย่างไร...ให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดดเด่น ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง วิทยากร ระดับชาติ วจก.๓๓๖/๒๕ 10-พฤศจิกายน-2553 12 ไม่ระบุ
309 โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 2(Mini Master of Education in Early Childhood Faculty of Education Kasetsart Univerty) ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง วิทยากร ระดับชาติ ฟ.ค.พิเศษ/ 26-มีนาคม-2554 1 ไม่ระบุ
310 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา Food Safety Campus Tour ปี 2 ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ วิทยากร ระดับชาติ สธ 1005/7/ 10-มิถุนายน-2553 2 ไม่ระบุ
311 โครงการ Research Zone สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ วช ๐๐๗/๑๒๕ 25-มีนาคม-2554 3 ไม่ระบุ
312 โครงการ Research Zone สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ วช ๐๐๗/๑๒๕ 25-มีนาคม-2554 3 ไม่ระบุ
313 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวิจัยในชั้นเรียน อาจารย์ต้องตา สมใจเพ็ง วิทยากร ระดับชาติ ศธ.0513.20 20-ตุลาคม-2553 1 ไม่ระบุ
314 วิชาเรียน Promotion of Scientific Attitude for Science Educators ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0517.34 12-กรกฎาคม-2553 2 ไม่ระบุ
315 อบรมเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า วิทยากร ระดับชาติ ศธ ๐๔๐๔๖/๔ 30-สิงหาคม-2553 12 ไม่ระบุ
316 อบรมเพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูปฐมวัย ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ 5404.5/ 29-มีนาคม-2553 130 ไม่ระบุ
317 อบรมเพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูปฐมวัย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วิทยากร ระดับชาติ ศธ 5404.5/ 29-มีนาคม-2553 130 ไม่ระบุ
318 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้การปรึกษาทางวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ.0541/15 26-สิงหาคม-2554 7 การเรียนการสอน
319 สัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู-อาจารย์ ครูฝึกและฝ่ายปกครอง ในหัวข้อ"การจัดทำแผนการสอน" ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ตช.0034.24 8-สิงหาคม-2554 4 การเรียนการสอน
320 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดร.พิกุล เอกวรางกูร วิทยากร ระดับชาติ อบ.51007/6 28-กรกฎาคม-2554 14 การเรียนการสอน
321 สัมมนาเพิ่มพูนความรู้ครู-อาจารย์ ครูฝึกและฝ่ายปกครอง หัวข้อ"การจัดทำแผนการสอน" ดร.สุนทรา โตบัว วิทยากร ระดับชาติ ตช 0034.24 8-กรกฎาคม-2554 4 การเรียนการสอน
322 ประชุมวิชาการ"เพศศึกษาเพื่อเยาวชน"ครั้งที่5 ดร.พิกุล เอกวรางกูร วิทยากร ระดับชาติ อพทส.พิเศษ 5-สิงหาคม-2554 7 การเรียนการสอน
323 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรของสถาบันแห่งความเป็นเลิศ อ.สิทธิกร สุมาลี และ อ.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลธร วิทยากร ระดับชาติ มท 0406.3/ 11-กรกฎาคม-2554 7 การเรียนการสอน
324 ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ประจำปี 2554 รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ และ ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 0577/70 8-สิงหาคม-2554 21 การวิจัย
325 เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการจัดทำผลงานทางวิชาการให้แก่ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง วิทยากร ระดับชาติ มท 0809.4/ 24-กรกฎาคม-2554 6 การวิจัยและการเรียนการสอน
326 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต อ.ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง วิทยากร ระดับชาติ นฐ52006/24 19-สิงหาคม-2554 21 การเรียนการสอน
327 ร่วมติดตามผลครูปฐมวัยที่ผ่านการอบรมโดยการเข้าสังเกตการสอนในโรงเรียน ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง และอ.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5404.5/ 1-มกราคม-2545 7 การเรียนการสอน
328 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง วิทยากร ระดับชาติ กท 0807/22 30-สิงหาคม-2554 14 การเรียนการสอน
329 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรของสถาบันแห่งความเป็นเลิศ อ.ดร.สิทธิกร สุมาลี และ อ.ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร วิทยากร ระดับชาติ มท 0406.3/ 11-กรกฎาคม-2554 24 การเรียนการสอน
330 วิทยากรบรรยายเรื่อง "ประเด็น และแนวโน้มของการศึกษาคณิตศาสตร์ " รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง วิทยากร ระดับชาติ ศธ.0512.6/ 9-สิงหาคม-2554 2 การเรียนการสอน
331 อบรมครูผู้นำคณิตศาสตร์ ( Master Teacher ) ดร.ทรงชัย อักษรคิด กรรมการวิชาการ ระดับชาติ ศธ 5405.1/ 28-พฤษภาคม-2554 8 การเรียนการสอน
332 จัดโครงการ Research Zone รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ วิทยากร ระดับชาติ วช 0007/31 6-พฤษภาคม-2554 3 การวิจัยและการเรียนการสอน
333 อบรมการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับคณาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เรื่อง"การทำวิจัยในชั้นเรียน" ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0557.02 26-พฤษภาคม-2554 8 การเรียนการสอน
334 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0560/10 3-มิถุนายน-2554 3 การเรียนการสอน
335 โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง และดร.ทรงชัย อักษรคิด อื่น ๆ ระดับชาติ ศธ 5407.2/ 23-มิถุนายน-2554 14 การเรียนการสอน
336 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองและองค์ความรู้การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04177/1 6-มิถุนายน-2554 14 การเรียนการสอน
337 การบรรยายหัวข้อเรื่อง"การจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา รอบ 2" อ.ดร.สุนทรา โตบัว วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0566.13 8-กันยายน-2554 4 การเรียนการสอน
338 อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อให้โอกาสข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร รศ.ดร. วิทยากร ระดับชาติ กท 0807/11 27-เมษายน-2554 70 การเรียนการสอน
339 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ( ครูกลุ่มระดับสูง) ดร.ทรงชัย อักษรคิด วิทยากร ระดับชาติ ศธ 5405.1/ 24-พฤษภาคม-2554 17 การเรียนการสอน
340 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ผศ.ดร.นฤมล ยุตาคม วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.10 3-พฤษภาคม-2554 3 การเรียนการสอน
341 อบรมครูระดับปฐมวัย ช่วงอายุ 2-6 ปี ด้านการเล่านิทานและดนตรี ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ มณร.151/25 28-เมษายน-2554 7 การเรียนการสอน
342 อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ ดร.ทรงชัย อักษรคิด วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0519.7. 2-เมษายน-2554 56 การเรียนการสอน
343 อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ ผศ.ดร.ชานนท์ จันทรา วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0519.7. 2-เมษายน-2554 56 การเรียนการสอน
344 อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ อ.ต้องตา สมใจเพ็ง วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0561.2/ 27-เมษายน-2554 14 การเรียนการสอน
345 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิทยากรแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ผศ.ดร.ชลาธิป สมหิโต ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง ดร.สิทธิกร สุมาลี และนางสาววันดี เกษมสุขพิพัฒน์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 5404.5/ 3-มีนาคม-2554 0 การเรียนการสอน
346 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง ผศ.ดร.ชานนท์ จันทรา ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง อาจารย์วันดี เกษมสุยพิพัฒน์ วิทยากร ระดับชาติ กท 0807/22 30-สิงหาคม-2554 7 การเรียนการสอน
347 อบรมทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ อ.ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0561.2/ 4-สิงหาคม-2554 14 การเรียนการสอน
348 สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" รศ.ดร.นาตยา ปิลัยธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0516.17 24-พฤษภาคม-2554 7 การเรียนการสอน
349 อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อให้โอกาสข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ รศ.สิริพร ทิพย์คง วิทยากร ระดับชาติ กท 0807/11 18-เมษายน-2554 70 การเรียนการสอน
350 อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่ในระดับประถมศึกษา ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0550.02 30-เมษายน-2554 16 การเรียนการสอน
351 อบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด และ ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 5408.1/ 19-เมษายน-2554 35 การเรียนการสอน
352 อบรมเรื่อง"การเขียน Course Syllabus" รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.10 23-พฤษภาคม-2554 3 การเรียนการสอน
353 อบรมค่ายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2554 หัวข้อ"กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา" ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง วิทยากร ระดับชาติ วจก 005/25 10-เมษายน-2554 35 การเรียนการสอน
354 อบรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.ชานนท์ จันทรา วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0519.7. 2-เมษายน-2554 56 การเรียนการสอน
355 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู และ ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ศธ 5404.5/ 25-เมษายน-2554 35 การเรียนการสอน
356 อบรมครูทหารชั้นสูง ประจำปี 2554 ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ กห 0461/18 24-มีนาคม-2554 7 การเรียนการสอน
357 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำปฐมวัย:การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต นางสาววันดี เกษมสุขพิพัฒน์ นางสาวต้องตา สมใจเพ็ง ดร.สิทธิกร สุมาลี วิทยากร ระดับชาติ ศธ 5404.5/ 15-มีนาคม-2554 35 การเรียนการสอน
358 อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรื่อง"การประเมินผลการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้" ผศ.ดร.ชานนท์ จันทรา วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0519.7. 22-มีนาคม-2554 28 การเรียนการสอน
359 อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรื่อง "มโนทัศน์และกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติของเส้นขนาน ความเท่ากันทุกประการและความคล้าย" ดร.ทรงชัย อักษรคิด วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0519.7. 12-มีนาคม-2554 56 การเรียนการสอน
360 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุพัตรา พรหมพิชัย รศ.ดร.สุนันท์ สังข์อ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ระดับชาติ ศธ 0527.01 10-มีนาคม-2554 3 การเรียนการสอน
361 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การประเมินผลโครงการ" ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ วท 5201/85 14-มีนาคม-2554 7 การเรียนการสอน
362 ศิษย์ของครู ลูกของพ่อแม่ ครั้งที่ 17 อ.ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร วิทยากร ระดับชาติ ศธ 0513.10 25-กุมภาพันธ์-2554 1 การเรียนการสอน
363 อบรมครูแกนนำคณิตศาสตร์ (Master Teacher ) ดร.ทรงชัย อักษรคิด วิทยากร ระดับชาติ ศธ 5405.1/ 16-กุมภาพันธ์-2554 11 การเรียนการสอน
364 Research Zone หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการอ่านและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ" รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ วิทยากร ระดับชาติ วช 0007/12 25-มีนาคม-2554 3 การเรียนการสอน
365 Research Zone หัวข้อเรื่อง"โปรแกรมสำเร็จรูปและการวิเคราะห์สำหรับสถิติข้อมูล" ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ วิทยากร ระดับชาติ วช 0007/12 25-มีนาคม-2554 3 การวิจัยและการเรียนการสอน
366 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้กับอาจารย์ ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย วิทยากร ระดับชาติ ม.กทม.0400 16-มีนาคม-2554 3 การเรียนการสอน
367 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 ดร.อภิษฐา จันทรประเสริฐ ดร.เอกรัตน์ ศรีตัญญู และดร.จีระวรรณ เกษสิงห์ วิทยากร ระดับชาติ ศธ 04010/2 25-มกราคม-2554 28 การเรียนการสอน
368 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัยฯ" ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต วิทยากร ระดับชาติ ซฟซ 082/25 7-มีนาคม-2554 14 การเรียนการสอน