..ค้นหาข้อมูล..

   เลือกฟิลด์ และใส่คำที่ต้องการค้นหา สำหรับการค้นหาข้อมูลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
   


  แสดงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการ/นำเสนอผลงาน
ชื่องานการประชุม
วิชาการ/นำเสนอผลงาน
ประเภทของการเข้าร่วม ระดับการประชุม เงินทุนประชุมวิชาการ/นำเสนอผลงาน
ประเภทแหล่งทุน ชื่อแหล่งทุน จำนวนเงิน
1 ดร.วสันต์ ทองไทย การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มก. นำเสนอผลงาน ระดับชาติ เงินรายได้มหาวิทยาลัย - 1000
2 รศ.ปราณี โพธิสุข การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มก. นำเสนอผลงาน ระดับชาติ เงินรายได้มหาวิทยาลัย - 1000
3 ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มก. นำเสนอผลงาน ระดับชาติ เงินรายได้มหาวิทยาลัย - 1000
4 ดร.สุนทรา โตบัว การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มก. นำเสนอผลงาน ระดับชาติ เงินรายได้มหาวิทยาลัย - 1000
5 ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มก. นำเสนอผลงาน ระดับชาติ เงินรายได้มหาวิทยาลัย - 1000
6 รศ.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มก. นำเสนอผลงาน ระดับชาติ เงินรายได้มหาวิทยาลัย - 1000
7 รศ.พรทิพย์ ไชยโส สัมมนาวิชาการประจำปี 2551 : สร้างสรรค์สมอง สู่เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ นำเสนอผลงาน ระดับชาติ เงินรายได้มหาวิทยาลัย - 0
8 ผศ.นฤมล ยุตาคม สัมมนาวิชาการประจำปี 2551 : สร้างสรรค์สมอง สู่เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ นำเสนอผลงาน ระดับชาติ เงินรายได้มหาวิทยาลัย - 0
9 รศ.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล กระบวนการบูรณาการทางด้านอุดมศึกษาและการพัฒนาเขตการอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอผลงาน ระดับชาติ เงินรายได้มหาวิทยาลัย - 0
10 รศ.พรทิพย์ ไชยโส วิกฤติและโอกาสในการรวมพลังร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในอนาคต นำเสนอผลงาน ระดับชาติ เงินรายได้มหาวิทยาลัย - 0
11 ศ.วรรณทิพา รอดแรงค้า Hawai international conference on educatiom นำเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ ภายนอกมหาวิทยาลัย(ในประเทศ) วพว 136700
12 รศ.พรทิพย์ ไชยโส Hawai international conference on educatiom นำเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ เงินรายได้มหาวิทยาลัย - 30000
13 ผศ.นฤมล ยุตาคม Hawai international conference on educatiom นำเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ เงินรายได้มหาวิทยาลัย - 30000
14 รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์ The international conference global issues and trends in education research , measurement, evaluation, statistics and psychology นำเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ หน่วยงานภายใน สาขาวิจัยและประเมินการศึกษา 4000
15 ผศ.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ The international conference global issues and trends in education research , measurement, evaluation, statistics and psychology เข้าร่วมประชุมวิชาการ ภายใน มก. ทุนส่วนตัว - 0
16 ดร.วารุณี ลัภนโชคดี The international conference global issues and trends in education research , measurement, evaluation, statistics and psychology เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ หน่วยงานภายใน สาขาวิจัยและประเมินการศึกษา 4000
17 รศ.สิริพร ทิพย์คง National council of teachers of mathmatics เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ หน่วยงานภายใน - 190000
18 ดร.ชานนท์ จันทรา National council of teachers of mathmatics เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ หน่วยงานภายใน - 190000
19 ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญ National council of teachers of mathmatics เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ หน่วยงานภายใน - 190000
20 อ.ทรงชัย อักษรคิด National council of teachers of mathmatics เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ หน่วยงานภายใน - 190000
21 อ.วันดี สุขเกษมพิพัฒน์ National council of teachers of mathmatics เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ หน่วยงานภายใน - 190000
22 ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา International conference on educational research (ICER) 2008 นำเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. - 1000
23 รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล การประชุมวิชาการสมาคมคหกรรมศาสตร์โลก เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. - 75000
24 ดร.ปิยะนันท์ หิรันย์ชโลธร การประชุมวิชาการประจำปี 2551 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง เข้าร่วมประชุมวิชาการ ภายใน มก. ทุนส่วนตัว - 0
25 รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง ดร.ชานนท์ จันทรา อ.ทรงชัย อักษรคิด อ.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ The 13th Asian Techno;ogy Conference In Mathmatics 2008 เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ทุนส่วนตัว - 0
26 รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ดร.สิทธิกร สุมาลี การประชุมสัมมนาเรื่อง "Curriculum Development fo rFuture Global Citizens" เข้าร่วมประชุมวิชาการ ภายใน มก. ทุนส่วนตัว - 0
27 อ.ศุภฤกษ์ ทานาค การประชุมวิชาการครั้งที่ 47 เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติ ทุนส่วนตัว - 0
28 รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ The international conference global issues and trends in education research , measurement, evaluation, statistics and psychology เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
29 ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ The international conference global issues and trends in education research , measurement, evaluation, statistics and psychology เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
30 ดร.วารุณี ลัภนโชคดี The international conference global issues and trends in education research , measurement, evaluation, statistics and psychology เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
31 ดร.พิกุล เอกวรางกูร The international conference global issues and trends in education research , measurement, evaluation, statistics and psychology เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
32 ดร.สุนทรา โตบัว The international conference global issues and trends in education research , measurement, evaluation, statistics and psychology เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
33 ดร.วสันต์ ทองไทย The international conference global issues and trends in education research , measurement, evaluation, statistics and psychology เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
34 รศ.ดร.ปัทมวดี เล่ห์มงคล Asian regional association for home economics เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
35 ศ.วรรณทิพา รอดแรงค้า ICISME เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ไม่ระบุ ไม่ระบุ - 0
36 ดร.ชาตรี ฝายคำตา ISEC เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ไม่ระบุ ไม่ระบุ - 0
37 ดร.เอกรัตน์ ศรีตัญญู ISEC เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ไม่ระบุ ไม่ระบุ - 0
38 ดร.สุนทรา โตบัว การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 13 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ไม่ระบุ ไม่ระบุ - 0
39 ดร.วสันต์ ทองไทย การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ครั้งที่ 48 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ภายใน มก. ไม่ระบุ - 0
40 รศ.สิริพร ทิพย์คง INTERNATIONAL CONFERENCE TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT SERCHING FOR NEW PARADIGMS เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ภายใน มก. ไม่ระบุ - 0
41 ดร.ชนิศวรา INTERNATIONAL CONFERENCE TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT SERCHING FOR NEW PARADIGMS เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ภายใน มก. ไม่ระบุ - 0
42 อ.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ INTERNATIONAL CONFERENCE TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT SERCHING FOR NEW PARADIGMS เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ภายใน มก. ไม่ระบุ - 0
43 ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ European Science Education Research Association Conferrence เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ไม่ระบุ ไม่ระบุ - 0
44 อาจารย์ภาควิชาการศึกษา 40 ท่าน INTERNATIONAL CONFERENCE TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT SERCHING FOR NEW PARADIGMS เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ภายใน มก. ไม่ระบุ - 0
45 อ.วสันต์ ทองไทย IAEA 2010 ไม่ระบุ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
46 อ.วสันต์ ทองไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไม่ระบุ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
47 อ.วสันต์ ทองไทย การประชุมวิชาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดระดับชาติ ครั้งที่1 คณะศึกษาศาสตร์ ไม่ระบุ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
48 อ.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด ไม่ระบุ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
49 รศ.มธุรส จงชัยกิจ The Proceeding of National e-learning Conference 2010 ไม่ระบุ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
50 อ.วสันต์ ทองไทย ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่49 ไม่ระบุ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
51 อ.วสันต์ ทองไทย ICASS2011 ไม่ระบุ ระดับนานาชาติ ไม่ระบุ - 0
52 อ.ชาตรี ฝ่ายคำตา การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอผลงานวิจัย ไม่ระบุ ระดับนานาชาติ ไม่ระบุ - 0
53 รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์ Kasetsart University International Conference on Education 2011 in the Occasion of the 19th Thailand Research,Measurement and Evaluation Conference ไม่ระบุ ระดับนานาชาติ ไม่ระบุ - 0
54 ผศ.นฤมล ยุตาคม The 41st Annual ASERA Conference ไม่ระบุ ระดับนานาชาติ ไม่ระบุ - 0
55 อ.ชาตรี ฝ่ายคำตา,นายเอกภูมิ จันทรขันตี,ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า Hawaii International Conference on Education 2011 ไม่ระบุ ระดับนานาชาติ ไม่ระบุ - 0
56 รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ,รศ.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์,Jittirat Tadthiemrom,Acha Saengasanee,ผศ.ปรียา บุญญสิริ,ผศ.สมใจ บุญอุรพีภิญโญ,รศ.วิชัย พาณิชย์สวย,ผศ.สุพรรณี คงกะนันท์,อ.สุนทรา โตบัว,อ.รัชฎาภรณ์ พานิช,นางสาวฐาปนีย์ แสงสว่าง,นางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุศล International Conference on Teacher Professional Development:Searching for new Paradigms,Agendas and Networks(ICONTPD) ไม่ระบุ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
57 ณัชธฤต เกื้อทาน,อ.ชาตรี ฝ่ายคำตา,รศ.สุดจิต สงวนเรือง The 11th Graduate Research Conference,Khon Kaen University 2010 ไม่ระบุ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
58 อ.สุนทรา โตบัว ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ระบุ ระดับชาติ ไม่ระบุ - 0
59 อ.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ European Science Education Research Association 2009 ไม่ระบุ ระดับนานาชาติ ไม่ระบุ - 0
60 อ.ชาตรี ฝ่ายคำตา International Conference Teacher Professional Deverlopment:Search for New Paradigms,Agendas,and Networks ไม่ระบุ ระดับนานาชาติ ไม่ระบุ - 0
61 อ.ชาตรี ฝ่ายคำตา Interrnational science Education Conference 2009 ไม่ระบุ ระดับนานาชาติ ไม่ระบุ - 0
62 อ.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ An International Conference Teacher Professional Deverlopment: Searching for New Paradigms,Agendas and Networks ไม่ระบุ ระดับนานาชาติ ไม่ระบุ - 0
63 อ.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ The International Conference Teacher Professional Deverlopment: Searching for New Paradigms,Agendas and Networks ไม่ระบุ ระดับนานาชาติ ไม่ระบุ - 0
64 รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์ International Conference on Teacher Professional Deverlopment: Searching for New Paradigms,Agenda and Networks ไม่ระบุ ระดับนานาชาติ ไม่ระบุ - 0
65 อ.ชาตรี ฝ่ายคำตา,รศ.สุดจิต สงวนเรือง The International Science Education Conference 2009,Singapore ไม่ระบุ ระดับนานาชาติ ไม่ระบุ - 0
66 อ.ชาตรี ฝ่ายคำตา,รศ.สุดจิต สงวนเรือง The International Science Education Conference 2009,Singapore ไม่ระบุ ระดับนานาชาติ ไม่ระบุ - 0
67 อ.วสันต์ ทองไทย 2010 International Conference on Humanities,Historical and Social Science (CHHSS 2010) ไม่ระบุ ระดับนานาชาติ ไม่ระบุ - 0