• ความเป็นมา
  • ปณิธานและวัตถุประสงค์
  • ประวัติบุคลากร
  • แผนภูมิการบริหารงาน


          ภาควิชาการศึกษาได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2513 ในระยะแรกเริ่มภาควิชายังไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนิสิตของภาควิชาเอง

แต่ได้จัดสอนรายวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีให้แก่ภาควิชาอาชีวศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           ปี พ.ศ. 2519 ภาควิชาการศึกษาได้เิริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่ การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาฝรั่งเศษ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ และการสอนสังคมศึกษา ในปี พ.ศ. 2532 มีสาขาวิชาเพิ่มอีก 2 สาขา คือ วิจัยและการประเมินผล

การศึกษา และการบริหารการศึกษา

           ปี พ.ศ. 2536 ภาควิชาการศึกษา เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 สาขา คือ การสอนคณิตศาสตร์ และการสอนวิทยาศาสตร์ ในปีเดียวกันนี้ ภาควิชาได้เปิดสอน

ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารการศึกษาเรียนนอกเวลาราชการได้

           ปี พ.ศ. 2538 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยี

และสามารถชี้นำสังคมได้

           ปี พ.ศ. 2540 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

           ปี พ.ศ. 2541 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

           ปี พ.ศ. 2543 ภาควิชาการศึกษาขยายการรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าเรียนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ที่วิทยาเขตกระบี่

           ปี พ.ศ. 2544 ภาควิชาการศึกษาเิปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในโครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

โดยร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

           ปี พ.ศ. 2545 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าเรียนในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

           ปี พ.ศ. 2546 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าเรียนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

           ปี พ.ศ. 2547 ภาควิชาการศึกษาเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

โดยในปีเดียวกันนี้ภาควิชาได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ซึ่งเรียนที่วิทยาเขตบางเขน และภาควิชาการศึกษา ได้เปิด

รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าเรียนในหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ในสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์

           ปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ และเปิดรับ

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ

           ปี พ.ศ. 2550 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท

(ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

           ปี พ.ศ. 2551 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

           กล่าวโดยสรุป ภาควิชาการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเปิดหลักสูตร

ปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ การสอนวิทยาศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับ

ปริญญาโท 10 สาขาวิชา คือ หลักสูตรและการสอน การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาฝรั่งเศษ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์

การสอนสังคมศึกษา วิจัยและประเมินผลการศึกษา การบริหารการศึกษา และปฐมวัยศึกษา หลักสูตรระัดับปริญญาเอกมี 4 สาขาิวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ได้เปิดรับนักศึกษาที่วิทยาเขตบางเขน ทุกสาขาวิชา

และที่วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร และวิทยาเขตกระบี่ในบางสาขาวิชา
ปณิธาน :
ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญา และคุณธรรม

วิสัยทัศน์ : ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นสถาบันที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการสู่ระดับสากล ผลิตนักการศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความสามารถทั้ง

ในการคิดและการปฏิบัติ มีคุณธรรมนำสังคม

วัตถุประสงค์ 1 พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

            ภาควิชาการศึกษามีวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตที่มี ความรอบรู้ด้วยปัญญาและคุณธรรมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้บัณฑิตเหล่านี้เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถชี้นำสังคมได้อย่างมีคุณธรรม สอดคล้องกับปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์

กลยุทธ์  มีแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
            แผนการดำเนินงาน
                  1.1 มีการจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง
                  1.2 มีการวางแผนเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนคุณวุฒิของคณาจารย์ใหม่
                  1.3 กระตุ้นให้คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการสอนและการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
                  1.4 มีการจัดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้คณาจารย์สามารถจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานทางวิชาการ
                  1.5 มีกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นครู ที่ดีและเพื่อการทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์ 2 มีระบบกลไกการพัฒนาการผลิตบัณฑิต กลยุทธ์  จัดทำระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และการวิจัยของคณาจารย์

            แผนการดำเนินงานหลัก
                  2.1 จัดทำระบบกลไกการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร
                  2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                  2.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมามีส่วนร่วม
                  2.4 สนับสนุนอาจารย์ประจำในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน

            วัตถุประสงค์รอง 2.1 จัดทำระบบกลไกการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร
            แผนการดำเนินงานรอง
                  2.1.1 มีคณะกรรมการพิจารณาในการบริหารหลักสูตรร่วมกันและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกมามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
                  2.1.2. มีการพิจารณากำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนงานของภาควิชา
                  2.1.3 มีการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิด การปิด และการปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานทุก 5 ปี
                  2.1.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดำเนินงานแต่ละสาขาวิชา เพื่อการปรับปรุง การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

            วัตถุประสงค์รอง 2.2 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีกลไกสนับสนุนอาจารย์ประจำในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน
            แผนการดำเนินงานรอง
                  2.2.1 สาขาวิชามีคณะกรรมการประจำสาขาวิชาที่ร่วมกันพิจารณา การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการประชุมร่วมกัน อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
                  2.2.2 มีการออกแบบกิจกรรมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในทุกหลักสูตร
                  2.2.3 มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการสอนที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่น หลากหลาย และสนองความต้องการของผู้เรียน
                  2.2.4 มีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนทุกหลักสูตร
                  2.2.5 มีระบบการให้ผู้เรียนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกวิชาเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร
                  2.2.6 มีการสนับสนุนปัจจัยเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน

วัตถุประสงค์ 3 มีการพัฒนานิสิตสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กลยุทธ์   มีระบบการพัฒนานิสิตในระดับสาขาวิชา
            แผนการดำเนินงาน
                  3.1 ภาควิชาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานิสิตรับผิดชอบงานพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี และมอบหมายประธานสาขาวิชาทุกสาขารับผิดชอบแผนการพัฒนานิสิตในระดับปริญญาโทและเอกของแต่ละสาขาเอง
                  3.2 ภาควิชาจัดสรรอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตและการจัดกิจกรรม การพัฒนานิสิตในภาควิชา
                  3.3 สาขาวิชามีการจัดบริการด้านต่าง ๆ แก่นิสิตและศิษย์เก่า ทั้งในด้านข้อมูล ข่าวสารและโครงการพัฒนาประสบการณ์ในวิชาชีพ
                  3.4 ภาควิชาส่งเสริมให้อาจารย์จัดตารางเวลาการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
                  3.5 มีการประเมินระบบการพัฒนานิสิตและนำผลไปปรับปรุงการทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์ 4 การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยของอาจารย์

กลยุทธ์  มีการจัดปัจจัยและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย
            แผนการดำเนินงาน
                  4.1 มีการจัดปัจจัยสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
                  4.2 การจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการผลิตงานวิจัย
                  4.3 มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่งานวิจัย หรือเข้าร่วม หรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

กลยุทธ์  มีแผนและกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งในระดับสาขาวิชาและภาควิชา
            แผนการดำเนินงาน
                  5.1 มีแผนและกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่สนองความต้องการของสังคมชุมชนและหน่วยงานภายนอก
                  5.2 มีการจัดงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ
                  5.3 มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ ในการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ 6 การอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์  มีแผนและคณะกรรมการดำเนินงานในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรม
            แผนการดำเนินงาน
                  6.1 มีการพิจารณาวางแผนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมในระดับภาควิชาฯ
                  6.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้าง ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ 7 การบริหารและจัดการ

กลยุทธ์  มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดำเนินงานตามภารกิจของภาควิชาฯ ทั้งในส่วนของการบริหาร/จัดการ และการประกันคุณภาพภายใน
            แผนการดำเนินงาน
                  7.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาลและภาวะผู้นำ
                  7.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
                  7.3 เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน
                  7.4 มีการจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาอาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                  7.5 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
                  7.6 มีการจัดทำระบบกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณโดยคณะกรรมการบริหารภาควิชาร่วมพิจารณา
                  7.7 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพภาควิชาฯ เพื่อดำเนินการวางแผนการเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ
                  7.8 มีการจัดทำคู่มือการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพของภาควิชากลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน
                  7.9 มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินการ-->> เป็นข้อมูลปัจจุบัน และแยกเป็นแต่ละสาขาวิชา