ลำดับ ชื่อโครงการพัฒนาหลักสูตร บุคลากรภายนอกที่
เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร
องค์กร/หน่วยงานที่
เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร ปีที่ได้รับอนุมัติ
ให้ใช้หลักสูตร
วันอนุมัติหลักสูตร วันปรับปรุงหลักสูตรครั้งสุดท้าย จำนวนรายวิชา
ตามหลักสูตร
จำนวนอาจารย์ประจำในหลักสูตร จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นแยกตามประเภท(ในหลักสูตร)
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จำนวนรายวิชาที่เป็น
การบรรยาย
จำนวนรายวิชาที่เป็น
การปฏิบัติ
จำนวนรายวิชาที่เป็น
การบรรยายและปฏิบัติ
จำนวนรายวิชาที่เป็น
การสัมมนา
จำนวนรายวิชาที่เป็น
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จำนวนรายวิชารวม
1
ปริญญาเอก
0
0  0 0  0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
- - - หลักสูตรและการสอน
0
0 - 2549 0 - 0
0
0
0
7
4
0
0
2
0
6
3
- - - วิทยาศาสตร์ศึกษา(ปร.ด.)
0
0 - 0 0 - 2550
12
0
0
6
2
0
0
1
0
3
4
- - - บริหารการศึกษา
0
0 - 2545 0 - 0
13
0
0
5
5
0
0
1
0
6
5
- - - วิจัยและประเมินผลการศึกษา
0
0 - 2549 0 - 0
11
0
0
5
5
0
0
4
0
9
6
ปริญญาโท
0  0 0  
7
- - - บริหารการศึกษา
0
0 - 2547 0 - 0
20
0
0
6
2
0
0
1
0
3
8
- - - การสอนคณิตศาสตร์
0
0 - 2550 0 - 0
22
0
2
3
6
0
0
1
0
7
9
- - - การสอนวิทยาศาสตร์
0
0 - 2549 0 - 0
29
0
0
5
6
0
0
1
0
7
10
- - - วิจัยและประเมินผลการศึกษา
0
0 - 2546 0 - 0
28
0
2
5
20
0
0
2
0
22
11
- - - ปฐมวัยศึกษา
0
0 - 2546 0 - 0
19
0
0
5
20
0
0
2
0
22
12
ปริญญาตรี
0  0 0  
13
- - - การสอนวิทยาศาสตร์ (5 ปี)
0
0 - 2547 0 - 0
141
0
0
3
15
0
0
2
0
17
14
- - - การสอนคณิตศาสตร์ (5 ปี)
0
0 - 0 0 - 2547
50
0
6
1
14
0
0
2
0
16
15
ป.บัณฑิต
0  0 0  
16
- - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
0
0 - 2546 0 - 0
11
0
0
7
5
0
0
2
0
7