ผู้เขียน หัวข้อ: ประวัติภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (อ่าน 4336 ครั้ง)

ออฟไลน์ admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 32
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
ประวัติความเป็นมาของภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

<a href="http://doed.edu.ku.ac.th/image/2.jpg" target="_blank" class="new_win">http://doed.edu.ku.ac.th/image/2.jpg</a>

ภาควิชาการศึกษา จัดตั้งพร้อมกับคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อปี 2513 ในระยะแรกภาควิชาการศึกษายังไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตของภาควิชาเอง แต่จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆในระดับปริญญาตรีให้แก่นิสิตในหลักสูตรของภาควิชาอาชีวศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2519 ภาควิชาการศึกษาได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่ การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา การสอนภาษาฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2532 มีสาขาวิชาเพิ่มอีก 2 สาขา คือ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา และการบริหารการศึกษา

ปี พ.ศ. 2536 ภาควิชาการศึกษา เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 สาขา คือ การสอนคณิตศาสตร์ และการสอนวิทยาศาสตร์ ในปีเดียวกันนี้ภาควิชาได้เปิดสอนปริญญาโทสาขา การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารการศึกษาเรียนนอกเวลาราชการได้

ปี พ.ศ. 2538 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยี และสามารถชี้นำ สังคมได้

ปี พ.ศ. 2540 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ ครูวิทยาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2541 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ปี พ.ศ. 2543 ภาควิชาการศึกษาขยายการรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าเรียน ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ที่วิทยาเขตกระบี่

ปี พ.ศ. 2544 ภาควิชาการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในโครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

<a href="http://doed.edu.ku.ac.th/image/3.jpg" target="_blank" class="new_win">http://doed.edu.ku.ac.th/image/3.jpg</a>

ปี พ.ศ. 2545 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าเรียนในสาขา หลักสูตรและการสอน ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

ปี พ.ศ. 2546 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าเรียนในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ในปี พ.ศ. 2547 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยในปีเดียวกันนี้ ภาควิชาได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ซึ่งเรียนที่วิทยาเขตบางเขน และภาควิชาการศึกษาได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เข้าเรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์

ภาควิชาการศึกษา ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร โดยยุบรวมสาขาการสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานการศึกษา จัดไว้รวมกันเป็น สาขาหลักสูตรและการสอนจากการจัดหลักสูตรใหม่นี้จึงทำให้ภาควิชาการศึกษา มีหลักสูตรรวมของภาควิชา 6 สาขา คือ
1) สาขาหลักสูตรและการสอน
2) ส าขาวิชาคณิตศาสตร์
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
4) สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
5) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาการศึกษาเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และเปิดรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ปี พ.ศ. 2550 ภาควิชาการศึกษา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา และรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

กล่าวโดยสรุป ภาควิชาการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ การสอนวิทยาศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกมี 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ได้เปิดรับนักศึกษาที่วิทยาเขตบางเขนทุกสาขาวิชา และที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร และวิทยาเขตกระบี่ในบางสาขาวิชา

<a href="http://doed.edu.ku.ac.th/image/4.jpg" target="_blank" class="new_win">http://doed.edu.ku.ac.th/image/4.jpg</a>

สถานที่ตั้งของภาควิชาการศึกษา

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคาร 3 ชั้น 2 และ ชั้น 3
50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 02-579-7114, 02-579-3993
โทรสาร : 02-579-0346

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง 3-202
ห้องประชุมภาควิชาการศึกษา ห้อง 3-203
ห้องเรียนภาควิชาการศึกษา ห้อง 3-204
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ห้อง 3-208
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ห้อง 3-209,3-210
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ห้อง 3-301
ห้องธุรการภาควิชาการศึกษา ห้อง 3-305
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้อง 3-306
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ห้อง 3-310
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2010, 11:19:54 PM โดย admin »