ผู้เขียน หัวข้อ: ปณิธานและวิสัยทัศน์  (อ่าน 2522 ครั้ง)

ออฟไลน์ admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 32
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
ปณิธานและวิสัยทัศน์
« เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 11:18:34 PM »
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาและคุณธรรม

วิสัยทัศน์

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นสถาบันที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการสู่ระดับสากล ผลิตนักการศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความสามารถทั้งในการคิดและการปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ 1 พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

ภาควิชาการศึกษามีวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตที่มี ความรอบรู้ด้วยปัญญาและคุณธรรมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้บัณฑิตเหล่านี้เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถ ชี้นำสังคมได้อย่างมีคุณธรรม สอดคล้องกับปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์
กลยุทธ์ มีแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
แผนการดำเนินงาน 1.1 มีการจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง
1.2 มีการวางแผนเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนคุณวุฒิของคณาจารย์ใหม่
1.3 กระตุ้นให้คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการสอนและการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
1.4 มีการจัดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้คณาจารย์สามารถ จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานทางวิชาการ
1.5 มีกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นครู ที่ดีและเพื่อการทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์ 2 มีระบบกลไกการพัฒนาการผลิตบัณฑิต

กลยุทธ์ จัดทำระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวิจัยของคณาจารย์
แผนการดำเนินงานหลัก
2.1 จัดทำระบบกลไกการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร
2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมามีส่วนร่วม
2.4 สนับสนุนอาจารย์ประจำในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน

วัตถุประสงค์รอง 2.1 จัดทำระบบกลไกการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร
แผนการดำเนินงาน รอง
2.1.1 มีคณะกรรมการพิจารณาในการบริหารหลักสูตรร่วมกันและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือหน่วยงาน ภายนอกมามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
2.1.2 มีการพิจารณากำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนงานของภาควิชา
2.1.3 มีการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิด การปิด และการปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานทุก 5 ปี
2.1.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดำเนินงานแต่ละสาขาวิชา เพื่อการปรับปรุง การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

วัตถุประสงค์รอง 2.2 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีกลไก สนับสนุนอาจารย์ประจำในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน
แผนการดำเนินงานรอง
2.2.1 สาขาวิชามีคณะกรรมการประจำสาขาวิชาที่ร่วมกันพิจารณา การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการประชุมร่วมกัน อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.2.2 มีการออกแบบกิจกรรมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในทุกหลักสูตร
2.2.3 มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการสอนที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่น หลากหลาย และสนองความต้องการของผู้เรียน
2.2.4 มีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนทุกหลักสูตร
2.2.5 มีระบบการให้ผู้เรียนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกวิช าเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร
2.2.6 มีการสนับสนุนปัจจัยเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน

วัตถุประสงค์ 3 มีการพัฒนานิสิตสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กลยุทธ์ มีระบบการพัฒนานิสิตในระดับสาขาวิชา
แผนการดำเนินงาน
3.1 ภาควิชาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานิสิตรับผิดชอบงานพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี และมอบหมายประธานสาขาวิชาทุกสาขารับผิดชอบแผนการพัฒนานิสิตในระดับปริญญาโทและเอกของแต่ละสาขาเอง
3.2 ภาควิชาจัดสรรอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตและการจัดกิจกรรม การพัฒนานิสิตในภาควิชา
3.3 สาขาวิชามีการจัดบริการด้านต่าง ๆ แก่นิสิตและศิษย์เก่า ทั้งในด้านข้อมูล ข่าวสารและโครงการพัฒนาประสบการณ์ในวิชาชีพ
3.4 ภาควิชาส่งเสริมให้อาจารย์จัดตารางเวลาการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
3.5 มีการประเมินระบบการพัฒนานิสิตและนำผลไปปรับปรุงการทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์ 4 การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยของอาจารย์

กลยุทธ์ มีการจัดปัจจัยและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย
แผนการดำเนินงาน
4.1 มีการจัดปัจจัยสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
4.2 การจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการผลิตงานวิจัย
4.3 มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่งานวิจัย หรือเข้าร่วม หรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

กลยุทธ์ มีแผนและกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งในระดับสาขาวิชาและภาควิชา
แผนการดำเนินงาน
5.1 มีแผนและกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่สนองความต้องการของสังคมชุมชนและหน่วยงานภายนอก
5.2 มีการจัดงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ
5.3 มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ ในการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ 6 การอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ มีแผนและคณะกรรมการดำเนินงานในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนการดำเนินงาน
6.1 มีการพิจารณาวางแผนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมในระดับภาควิชาฯ
6.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้าง ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ 7 การบริหารและจัดการ

กลยุทธ์ มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดำเนินงานตามภารกิจของภาควิชาฯ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพภายใน
แผนการดำเนินงาน
7.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาลและภาวะผู้นำ
7.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.3 เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน
7.4 มีการจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาอาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7.5 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
7.6 มีการจัดทำระบบกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณโดยคณะกรรมการบริหารภาควิชาร่วมพิจารณา
7.7 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพภาควิชาฯ เพื่อดำเนินการวางแผนการเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ
7.8 มีการจัดทำคู่มือการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพของภาควิชากลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน
7.9 มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินการ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2010, 11:20:30 PM โดย admin »